Mục đích sử dụng

Detroit Lock Smith duy trì website http://www.detroitlocksmithgood.com/ này như một dịch vụ cung cấp cho khách hàng của Detroit Lock Smith. Detroit Lock Smith mời người sử dụng đến website này với mục đích cá nhân và phi lợi nhuận và không có quyền bán lại, phân phối lại hoặc tạo các sản phẩm có nguồn gốc từ Detroit Lock Smith, phụ thuộc vào các điều khoản và điều kiện chỉ ra dưới đây. Việc sử dụng thông tin trên Detroit Lock Smith phải được hình thành từ sự đồng ý trên cơ sở của bản thỏa thuận với các điều khoản và điều kiện sau:

Các liên kết đến các web site khác
Detroit Lock Smith chứa các liên kết đến các website khác. Các website được liên kết không nằm dưới sự kiểm soát của Detroit Lock Smith và Detroit Lock Smith không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ website nào được liên kết hoặc bất kỳ liên kết nào trong một website được liên kết. Detroit Lock Smith cung cấp các liên kết này với mục đích thuận tiện, và sự bao gồm một liên kết không ngầm định sự xác thực của website được liên kết bởi Detroit Lock Smith.

Luật áp dụng
Thỏa thuận này được hiểu và thực thi theo luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến thỏa thuận này cần được thực hiện tại tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

Tổng quan
Detroit Lock Smith bảo lưu quyền của mình có thể thay đổi, giới hạn hoặc chấm dứt Detroit Lock Smith hoặc bất kỳ thông tin nào trong mọi khía cạnh. Detroit Lock Smith không có giao ước phải quan tâm đến nhu cầu của bất kỳ người sử dụng nào về mối liên hệ đó.
Detroit Lock Smith bảo lưu quyền từ chối bất kỳ truy cập nào của người sử dụng đến Detroit Lock Smith hoặc bất kỳ phần nào mà không cần báo trước. Không có bất kỳ sự khước từ nào của Detroit Lock Smith đối với bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này cần ràng buộc ngoại trừ được nêu trong văn bản và được ký bởi đại diện ủy quyền của Detroit Lock Smith.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI

CÁC THÔNG TIN ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN Detroit Lock Smith ĐƯỢC CUNG CẤP DƯỚI DẠNG TƯƠNG ĐỐI MÀ KHÔNG CÓ SỰ ĐẢM BẢO DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ NÓI RÕ HAY NGẦM ĐỊNH, BAO GỒM KHÔNG GIỚI HẠN CÁC ĐẢM BÁO VỀ KHẢ NĂNG BÁN, SỰ THÍCH HỢP VỚI MỘT MỤC ĐÍCH RIÊNG, VÀ SỰ KHÔNG XÂM PHẠM. Detroit Lock Smith không có bất cứ bảo đảm nào hoặc tuyên bố nào về tính chính xác hay hoàn thiện của bất kỳ thông tin nào trên Detroit Lock Smith. Định kỳ Detroit Lock Smith sẽ bổ sung, thay đổi, cải tiến hoặc cập nhật các tính năng và thông tin trên Detroit Lock Smith này mà không cần báo trước. Trong bất kỳ trường hợp nào, Detroit Lock Smith sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ mất mát, thiệt hại, trách nhiệm hoặc phí tổn mang lại do việc sử dụng thông tin từ Detroit Lock Smith, cũng như bao gồm không giới hạn bất kỳ lỗi, thiếu sót, gián đoạn hoặc chậm trễ về các thông tin. Việc sử dụng thông tin tại Detroit Lock Smith là hoàn toàn tùy thuộc vào rủi ro riêng của người sử dụng. Trong bất kỳ trường hợp nào, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi sự sơ xuất, Detroit Lock Smith hoặc các đại diện của mình sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc tất yếu, thậm chí nếu Detroit Lock Smith đã được cảnh báo về khả năng của những thiệt hại như vậy.

Người sử dụng rõ ràng nhận thức được và chấp thuận rằng Detroit Lock Smith không chịu trách nhiệm về bất cứ hành vi nào của bất kỳ Người sử dụng nào. Detroit Lock Smith có thể có các lời khuyên, ý kiến, và phát biểu của nhiều nguồn thông tin và nội dung khác nhau. Detroit Lock Smith không tuyên bố hoặc chứng thực tính chính xác hay độ tin cậy của bất kỳ lời khuyên, ý kiến, và phát biểu hoặc các thông tin từ các nguồn và nội dung khác, hoặc bất kỳ người sử dụng nào tại Detroit Lock Smith hoặc thực thể khác. Việc dựa vào các lời khuyên, ý kiến, và phát biểu hoặc các thông tin khác CẦN DỰA TRÊN SỰ RỦI RO CỦA CHÍNH NGƯỜI SỬ DỤNG. Detroit Lock Smith hoặc các đại diện của mình hoặc các đại lý, các nhân viên sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Người sử dụng nào về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót, gián đoạn, sự đúng lúc, tính hoàn thiện, sự xóa bỏ, nhược điểm, mất hiệu năng, virus máy tính, trục trặc đường liên lạc, sự thay đổi hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào ở đây, vì bất kỳ nguyên nhân gì, đối với bất kỳ thiệt hại nào.

Là một điều kiện để sử dụng thông tin trên Detroit Lock Smith, Người sử dụng chấp thuận bảo đảm không có bất kỳ hành động nào cũng như yêu cầu, các thiệt hại, mất mát, trách nhiệm và phí tổn (bao gồm cả phí trả cho luật sư) xuất phát từ việc sử dụng thông tin từ Detroit Lock Smith của Người sử dụng, bao gồm không giới hạn bất kỳ yêu cầu nào cho rằng sự việc nếu đúng sẽ cấu thành sự vi phạm của Người sử dụng về những điều khoản và điều kiện này đối với Detroit Lock Smith và các đại diện của Detroit Lock Smith. Nếu người sử dụng không bằng lòng với bất kỳ thông tin nào trên Detroit Lock Smith hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên Detroit Lock Smith thì phương thức duy nhất Người sử dụng nên thực hiện là chấm dứt sử dụng thông tin trên Detroit Lock Smith.